Algemene Voorwaarden

Interieur waarvan je nooijtgedacht had, dat het zo mooi kon worden!


Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De Opdrachtgever: de wederpartij van Nooijtgedacht

Nooijtgedacht: Lieke Nooijen Stylist, Interieurontwerpster.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Nooijtgedacht en de Opdrachtgever waarop Nooijtgedacht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Nooijtgedacht, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3. Offerte en bevestiging

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door Nooijtgedacht gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Nooijtgedacht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reiskosten worden(eventueel) apart in rekening gebracht.

Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Nooijtgedacht eerst nadat deze schriftelijk door Nooijtgedacht zijn bevestigd.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Nooijtgedacht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nooijtgedacht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan Nooijtgedacht aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Nooijtgedacht worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nooijtgedacht zijn verstrekt, heeft Nooijtgedacht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Nooijtgedacht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nooijtgedacht is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Nooijtgedacht tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van Nooijtgedacht. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door Nooijtgedacht gegeven advies.

De afspraak met Nooijtgedacht kan door de Opdrachtgever tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 48 uur voor aanvang van het advies door de Opdrachtgever wordt geannuleerd of de Opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal Nooijtgedacht € 200,- in rekening brengen.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nooijtgedacht zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Nooijtgedacht de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nooijtgedacht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Nooijtgedacht ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Nooijtgedacht alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien Nooijtgedacht zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Nooijtgedacht in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Nooijtgedacht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.


Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 7. Intellectuele eigendom

Nooijtgedacht behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Nooijtgedacht dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt de Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve (interieur)adviesplan komen toe aan Opdrachtgever.


Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Nooijtgedacht op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Na het sluiten van de overeenkomst aan Nooijtgedacht ter kennis gekomen omstandigheden geven Nooijtgedacht goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Indien Nooijtgedacht de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Nooijtgedacht bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Nooijtgedacht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 9. Prijzen

Nooijtgedacht heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uiteen vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over devergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van defactuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten,verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders isvermeld.

Binnen een straal van 25km van Eindhoven worden er geen reiskosten berekend. Alle kilmters daarbuiten worden berekend a €0,30 per kilomter.

Nooijtgedacht mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan deuitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van de afgesproken prijs. Nooijtgedacht mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het restbedrag is afhankelijk van de afgesproken prijs. .


Artikel 10. Betaling

Betalingen door Opdrachtgever dient ter plekke direct contant te worden voldaan, tenzij door Nooijtgedacht anders met de Opdrachtgever voorafgaand aan het advies overeengekomen.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Nooijtgedacht en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Nooijtgedacht onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

De eigendom der goederen en rechten blijft aan Nooijtgedacht en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Wanneer Nooijtgedacht al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Nooijtgedacht zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van Nooijtgedacht redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Nooijtgedacht het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Nooijtgedacht aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van Nooijtgedacht, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Nooijtgedacht beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nooijtgedacht of haar ondergeschikten.

Nooijtgedacht is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.


Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Nooijtgedacht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nooijtgedacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Nooijtgedacht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nooijtgedacht niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Nooijtgedacht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 13. Geschillencommissie

De rechter bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Nooijtgedacht het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Nooijtgedacht en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn ten allen tijde na te lezen op www.Nooijtgedacht.nl

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Nooijtgedacht.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.